METODOLOGIA

Aby porównać zainteresowanie opinii publicznej, nie możemy używać tylko łącznej liczby wyszukiwań w poszczególnych krajach, ponieważ jest ona również zdeterminowana wielkością populacji i penetracją Google; im większa populacja i większa liczba osób korzystających z Internetu, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania wyższych wyników wyszukiwania. Dlatego też dla każdej z naszych Zmiennych Zależnych stworzymy Logarytmiczny Indeks Wyszukiwania (Search Index).

Gdzie:
• E(Z24) – średnia ilość wyszukiwań danego tematu (Edward Snowden, Julian Assange etc.) w okresie 24 miesięcy.
• Gu – ilość użytkowników Google w danym kraju


Zaproponowany projekt badawczy dotyczy ustalenia wpływu czynników makrospołecznych na zainteresowanie opinii publicznej tematyką inwigilacji. Analizy porównawcze zostaną przeprowadzone w 26 krajach UE (oprócz Malty i Bułgarii, dla których nie ma danych w narzędziu Google).

Poziom zainteresowania opinii publicznej tematyką inwigilacji, zmierzono na podstawie ilości wyszukiwań w Google. Zostały zbadane następujące, szczegółowe tematy w obrębie dwóch grup: (1) Data Leaks - w tej grupie sprawdzono ilość wyszukiwań dla osób i instytucji bezpośrednio związanych z  inwigilacją: Edward Snowden, Julian Assange, WikiLeaks i NSA; (2) Data Surveillance - w tej grupie sprawdzono ilość wyszukiwań dla tematów dotyczących inwigilacji: Inwigilacja w internecie, bezpieczeństwo danych, ustawy i regulacje prawne dotyczące prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Tematy sprawdzano w lokalnych językach.

Dane z wyszukiwarki Google, na podstawie, których określono poziom zainteresowania opinii publicznej, obejmują okres 24 miesięcy, od marca 2013 do kwietnia 2015. Te dane tworzą zmienne zależne. Natomiast czynniki makrospołeczne (dane krajowe dla tego okresu), takie jak PKB per capita, Wskaźnik Demokracji i Index Zainteresowania Polityką są zmiennymi niezależnymi. Uwzględnione zostaną także zmienne kontrolne (ludnościowe charakterystyki krajów).

W naszych analizach, wykorzystane zostaną longitudinalne modele wielopoziomowe z stałymi pomiarami (Hox, 2002). Jako zmienne zależne wykorzystamy znormalizowane liczby wyszukiwań danego tematu w danym kraju. Jako zmienne wyjaśniające (niezależne) wykorzystamy następujące wskaźniki: uśredniony PKB per capita (za okres 2011, 2012, 2013), Wskaźnik Demokracji (DemInd) (za okres 2011, 2012, 2013), a także Stopień Zainteresowania Polityką (InrPoli) z lat 2012-2014 (z projektu Data Harmonization, dataharmonization.org).
Wprowadziliśmy do modelu dodatkową zmienną w postaci oznaczonej sekwencji czasowej dla której pomiary były dokonywane. Z uwagi na przyjęty w trakcie zbierania danych odstęp miesięczny, zmienna kontrolna oznacza w istocie ponumerowane kolejne miesiące pomiaru i przyjmuje stałe wartości od 1 do 24 (t=0,1,2,3,4,5…24). To prowadzi do modelu z dwoma poziomami analizy, gdzie stałe pomiary (fixed occasions) są pogrupowane w obrębie każdego kraju i odzwierciedlone w następujący sposób:

gdzie DEPti jest zmienne I zależne od poziomu zainteresowania danym tematem. Interakcja DemIndiu1iOccasionti oraz zmienne kontrolne zostaną także włączone do modelu.